درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


معمولا کدام یک از بزرگنمایی های زیر برای دیدن تک یاخته های خونی و نسجی در گسترش رنگ شده خون استفاده می شود؟

1 ) 25X
2 ) 400X
3 ) 1000X
4 ) 2000X