درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ارگانیسم های زیر در مبتلایان به نقص سیستم ایمنی می تواند موجب آنسفالیت شود؟

1 ) ایزوسپورا
2 ) کریپتوسپوریدیوم
3 ) پنوموسیستیس
4 ) توکسوپلاسما