درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کینتوپلاست در کدام یک از تک یاخته های زیر وجود دارد؟

1 ) بالانتیدیوم
2 ) لیشمانیا
3 ) توکسوپلاسما
4 ) ایزوسپورا