درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سگ به عنوان مخزن انگل در کدام یک از بیماری های زیر در ایران نقش مهمتری دارد؟

1 ) توکسوپلاسموز
2 ) کالاآزار
3 ) ایزوسپوریازیس
4 ) بالانتیدیازیس