درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عفونتهای زیر در ایران شایع تر است؟

1 ) مالاریا
2 ) لیشمانیوز
3 ) آمیبیاز
4 ) توکسوپلاسموز