درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تست جلدی در تشخیص کدام یک از بیماری های زیر کمک کننده است؟

1 ) مالاریا
2 ) کالا آزار
3 ) آمیبیاز
4 ) اسپوندیا