درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در چرخه زندگی توکسوپلاسما گوندیای کدام یک از اشکال زیر در بدن میزبان های نهایی و واسطه ای هر دو دیده می شود؟

1 ) اسپوروزوئیت
2 ) برادی زوئیت
3 ) میکروگامتوسیت
4 ) ماکروگامتوسیت