درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انسان از طریق خوردن گوشت خام و یا کم پخته شده ممکن است به کدام بیماری مبتلا شود؟

1 ) ایزوسپوریازیس
2 ) کریپتوسپوریدیوزیس
3 ) سارکوسیستوزیس
4 ) پنوموسیستوزیس