درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


توکسوپلاسما در کدام یک از ارگان های بدن به مدت طولانی تری فعال باقی می ماند؟

1 ) سیستم اعصاب مرکزی
2 ) طحال و کبد
3 ) قلب و ریه
4 ) عضلات