درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پادتن های زیر در سرم خون نوزاد شاخص ابتلا به توکسوپلاسموز مادرزادی است؟

1 ) IgG
2 ) IgM
3 ) IgD
4 ) IgE