درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی توکسوپلاسما گوندیای اسپوروگونی (اسپورولاسیون اواوسیست) در کجا انجام می گیرد؟

1 ) سلول های اپیتلیال روده گربه
2 ) سلول های اپیتلیال روده انسان
3 ) ماکروفاژهای خارج از روده گربه
4 ) محیط خارح از بدن گربه