درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در خون انسان تعداد کدام یک از گلبولهای سفید بیشتر است؟

1 ) پلی نوکلیئر نوتروفیل
2 ) ائوزینوفیل
3 ) منوسیت
4 ) لنفوسیت