درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از جنس تک یاختگان زیر زندگی آزاد خارج از بدن میزبان زنده هم وجود دارد؟

1 ) پلاسمودیوم
2 ) بابزیا
3 ) لیشمانیا
4 ) نگلریا