درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل بیماری خواب در کدام شاخه (phylum) ازتک یاختگان قرار میگیرد؟

1 ) Apicomplexa
2 ) Sarcomastigophora
3 ) Microspora
4 ) Cilliphora