درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در شکل تریپانوزومی کینتوپلاست در کجا قرار گرفته است؟

1 ) قسمت قدامی
2 ) قسمت خلفی
3 ) در وسط نزدیک و جلو هسته
4 ) در وسط نزدیک و عقب هسته