درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای دیدن جسم لیشمن در گسترش رنگ شده زخم سالک بزرگنمایی عدسی شیئی میکروسکوپ در چه حدود باید باشد؟

1 ) 10X
2 ) 40X
3 ) 100X
4 ) 1000X