درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


به کدام یک از اشکال توکسوپلاسما شکل سریع تکثیر شونده گفته می شود؟

1 ) اسپوروزوئیت
2 ) مروزوئیت
3 ) تاکی زوئیت
4 ) برادی زوئیت