درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مخزن لیشمانیوز احشایی در ایران کدام دسته از حیوانات زیر می باشد؟

1 ) گربه و گربه سانان
2 ) سگ و سگ سانان
3 ) بیماران مبتلا به لیشمانیوز احشایی
4 ) جوندگان