درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در تشخیص آزمایشگاهی سالک شهری قاطع ترین روش کدام است؟

1 ) روش های سرولوژیکی
2 ) آزمایش میکروسکوپی از مغز استخوان
3 ) برداشت از زخم و جستجوی میکروسکوپی
4 ) تلقیح نمونه به خوکچه هندی