درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سگ به عنوان مخزن انگل در کدام یک از بیماری های زیر اهمیت بیشتری دارد؟

1 ) لیشمانیوز احشایی هندی
2 ) لیشمانیوز احشایی مدیترانه ای
3 ) لیشمانیوز جلدی روستایی
4 ) توکسوپلاسموز