درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مخزن اصلی انگل در کدام یک از عفونتهای زیر انسان است؟

1 ) کالا آزار هندی
2 ) لیشمانیوز جلدی روستایی
3 ) بیماری شاگاس
4 ) توکسوپلاسموز