درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مخزن انگل تریپانوزوما رودزینس کدام یک از حیوانات زیر است؟

1 ) Antelope
2 ) Armadillo
3 ) Rat
4 ) Felidae