درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اواوسیت رسیده توکسوپلاسما واجد کدام یک از اشکال زیر است؟

1 ) مروزوئیت
2 ) تروفوزوئیت
3 ) برادی زوئیت
4 ) اسپوروزوئیت