درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عوامل زیر در بیماری زایی توکسوپلاسما گوندیای نقش دارد؟

1 ) اثر مکانیکی
2 ) راکسیون التهابی میزبان نسبت به کیست یا ترشحات کیست انگلی
3 ) تهاجم انگل به سلول های هسته دار میزبان و از بین بردن آنها
4 ) رقابت با میزبان در جذب مواد غذایی