درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


معمولا ابتلا به کدام بیماری تک یاخته ای ایجاد مصونیت پایدار میکند؟

1 ) سالک
2 ) توکسوپلاسموز
3 ) مالاریا
4 ) آمیبیاز