درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


mischer's tubule به کیست کدام یک ازتک یاخته های زیر گفته می شود؟

1 ) توکسوپلاسما
2 ) سارکوسیس تیس
3 ) بالانتیدیوم
4 ) یداموبا