درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شکل اماستیگوت در کدام یک از تک یاخته های زیر وجود دارد؟

1 ) تریپانوزوما رودزینس
2 ) تریپانوزوما گامبینس
3 ) تریپانوزوما کروزی
4 ) تریکوموناس تناکس