درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در توکسوپلاسموز حاد اکتسابی کدام یک از موارد زیر بیشتر دیده می شود؟

1 ) meningoencephalitis
2 ) pneumonitis
3 ) hepatitis
4 ) lymphadenitis