درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کینتوپلاست در کدام یک از اشکال زیر در انتهای قدامی انگل قرار دارد؟

1 ) اماستیگوت
2 ) پروماستیگوت
3 ) اپی ماستیگوت
4 ) تریپو ماستیگوت