درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


محل استقرار اصلی کدام یک از تک یاخته های زیر طحال است؟

1 ) لیشمانیا تروپیکا
2 ) لیشمانیا ماژور
3 ) لیشمانیا برازیلینسیس
4 ) لیشمانیا اینفانتوم