درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتقال از طریق جفت از مادر به جنین در کدام یک از بیماری های زیر بیشتر اهمیت دارد؟

1 ) آمیبیاز
2 ) مالاریا
3 ) توکسوپلاسموز
4 ) کالا آزار مدیترانه ای