درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از روش های زیر بیانگر تقسیم از طریق اندو دیوژنی است؟

1 ) تقسیم دوتایی عرضی
2 ) تقسیم دوتایی طولی
3 ) به وجود آمدن دو سلول دختر در داخل سلول مادر
4 ) به وجود آمدن بیش از دو سلول دختر در داخل سلول مادر