درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تست رنگی سابین فلدمن برای تشخیص کدام یک از بیماری های زیر مورد استفاه قرارمی گیرد؟

1 ) توکسوپلاسموز
2 ) تاکی زوئیت
3 ) شیزونت
4 ) مروزوئیت