درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی توکسوپلاسما شیزوگونی کجا انجام می گیرد؟

1 ) سلول های پارانشیمی کبد میزبان نهایی
2 ) سلول های پارانشیمی کبد میزبان واسط
3 ) سلول های اپی تلیال روده میزبان نهایی
4 ) سلول ای اپی تلیال روده میزبان واسط