درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تقسیم و تکثیر توکسوپلاسما گوندیای در بدن انسان کجا انجام می گیرد؟

1 ) داخل گلبولهای قرمز
2 ) پلاسمای خون
3 ) مایع مغزی نخاعی
4 ) داخل سلول های هسته دار بدن