درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از اشکال زیر کینتو پلاست در قسمت خلفی انگل قرار گرفته است؟

1 ) تریپوماستیگوت
2 ) اپی ماستیگوت
3 ) پروماستیگوت
4 ) اماستیگوت