درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اشکال تاژکدار در کشت کدام یک از تک یاخته های زیر دیده می شود؟

1 ) لیشمانیا دونووانی
2 ) بالانتیدیوم کلی
3 ) انتاموبا هیستولیتیکا
4 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم