درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از تریپانوزوم های زیر شکل لیشمانیایی در نسوج قلب دیده می شود؟

1 ) تریپانوزوما رانژلی
2 ) تریپانوزوما گامبینس
3 ) تریپانوزوما رودزینس
4 ) تریپانوزوما کروزی