درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از اشکال زیر فاقد تاژک آزاد است؟

1 ) آماستیگوت
2 ) پروماستیگوت
3 ) اپی ماستیگوت
4 ) تریپوماستیگوت