درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


معمولا کدام یک از تریپانوزوم های زیر برای انسان بیماری زا نیست؟

1 ) گامبینس
2 ) رودزینس
3 ) رانژلی
4 ) کروزی