درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اواوسیست در کدام گروه از تک یاخته های زیر دیده می شود؟

1 ) sporozoa
2 ) matogophora
3 ) ciliophora
4 ) rhizopoda