درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در توکسوپلاسموز مادرزادی جنین با کدام یک از اشکال انگل آلوده می شود؟

1 ) تاکی زوئیت
2 ) مروزوئیت
3 ) اواوسیت
4 ) کیست نسجی