درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای تشخیص آزمایشگاهی پنوموسیستوزیس از کدام نمونه استفاده می شود؟

1 ) بیوپسی کبد
2 ) خون
3 ) مایع نخاع
4 ) بیوپسی یا ترشحات ریه