درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتقال کدام یک از بیماری های زیر در ایران انجام نگرفته است؟

1 ) kala-azar
2 ) espundia
3 ) oriental sore
4 ) balantidiasis