درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


محیط N.N.N برای کشت کدام یک از تک یاخته های زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

1 ) لیشمانیا اینفانتوم
2 ) پلاسمودیوم فالسیپاروم
3 ) توکسوپلاسما گوندیای
4 ) تریکوموناس واژینالیس