درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


گامتوسیت ها در کدام یک از پلاسمودیومهای زیر دیرتر در خون محیطی ظاهر می شوند؟

1 ) مالاریه
2 ) ویواکس
3 ) اووال
4 ) فالسیپاروم