درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از اشکال زیر Exflagellation ایجاد می شود؟

1 ) میکروگامتوسیت
2 ) ماکروگامتوسیت
3 ) هیپنوزوئت
4 ) اسپوروزوئیت