درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آغز یک حمله مالاریایی در چه زمانی است؟

1 ) شروع شیزوگونی خونی
2 ) پایان شیزوگونی خونی
3 ) شروع شیزوگونی نسجی
4 ) پایان شیزوگونی نسجی