درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شاخص طحال (spleen index) برای آگاهی از کدام ویژگی زیر در مالاریا به کار می رود؟

1 ) بروز مالاریا
2 ) حدت مالاریا
3 ) شیوع مالاریا
4 ) بیماریزایی مالاریا