درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در دنیا تعداد مبتلایان و موارد مرگ ومیر بر اثر کدام یک از بیماری های انگلی زیر بیشتر است؟

1 ) کالا آزار
2 ) مالاریا
3 ) بیماری خواب
4 ) آمیبیاز